top of page

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

LOGOTIP SLOVENIA aid & partnerships 2023.png

»Živeti z demenco: projekt za ljudi z demenco ali pri tveganju zanjo in njihove družine«, 2024-2025

»Živeti z demenco: projekt za ljudi z demenco ali pri tveganju zanjo in njihove družine«, ki ga financira Evropska unija in Vlada Črne Gore, se osredotoča na ustvarjanje socialno vključujočih skupnosti z zagotavljanjem ustreznih socialnih storitev za družine in skupnosti, ki se ukvarjajo s potrebami starejših oseb, ki imajo demenco ali so ogrožene z njo, ter potrebami njihovih družin in skrbnikov, ter zagotavljanjem psihosocialne podpore osebam z demenco in njihovim družinam na severu Črne gore. Zavod Krog iz Slovenije v partnerstvu z NVO Impuls iz Črne gore ter osmimi črnogorskimi občinami nadaljuje skupno delo na področju demence.

Razvojni projekt: Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori - EKOS, 2023-2025

Črna gora (ČG) je izrazito patriarhalna država, ki se sooča z ekonomsko in drugo diskriminacijo na podlagi spola. Stanje je še posebej zaskrbljujoče v severnem, manj razvitem delu države, kjer je že vsaka tretja ženska/dekle žrtev neke oblike nasilja. Projekt, ki ga izvajajo Zavod Krog, NVU Impuls in NVO Ikre, poteka na severu ČG in preko ozaveščanja in usposabljanja različnih ciljnih skupin prispeva k opolnomočenju žensk/deklet s pravicami enakopravnosti spolov, znanjem za preprečevanje nasilja, ter aktivno podporo njihovim prizadevanjem za ekonomsko neodvisnost. Projekt bo aktiviral delovanje mreže 10-tih NVOjev na severu ČG za preprečevanje nasilja ter opolnomočenje žensk/deklet na področju enakosti spolov (Mreža EKOS). Naslavljalo se bo lokalne javne institucije za vključitev tematike v lokalne strateške načrte. Vzpostavljena bo spletna akademija o pravicah enakopravnosti spolov, preprečevanju nasilja ter spodbujanju ekonomske neodvisnosti. Usposobljenih bo 16 članov iz mreže EKOS za ustrezno nudenje svetovanja in pomoči ranljivim skupinam. Le-ti bodo preko interaktivnih delavnic svetovali ranljivim skupinam pri udejstvovanju pravic o enakosti spolov. Izvedeno bo usposabljanje 20 žensk/deklet s podeželja za pridelavo zdravilnih in zeliščnih rastlin za zagotavljanje njihove ekonomske neodvisnosti, vključno z izdelavo poslovnega načrta ter promocijskimi akcijami. Potekala bo obsežna akcija dvigovanja zavedanja o pomembnosti enakopravnosti med spoloma in preprečevanju nasilja na podlagi spola v 5 sodelujočih mestih.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Priručnik: Sadnja i uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja

Priručnik: Vodič za rodnu ravnopravnost i prevenciju nasilja

 
 
Razvojni projekt: "Za njeno dostojanstvo - zaščita pred nasiljem, zdravje in hrana za ženske in dekleta v Libanonu", 2023-2025

Libanon pesti globoka gospodarska, finančna in politična kriza, zaradi katere 82 odstotkov vsega prebivalstva trpi zaradi multidimenzionalne revščine, sirski begunci, begunke in večina Palestincev in Palestink pa živi v skrajni revščini. Zaradi nezmožnosti zagotavljanja osnovnih življenjskih potreb prihaja med drugim tudi do napetosti v družinah, nasilja nad ženskami ter spolnega izkoriščanja. V največ primerih ženske ne poiščejo pomoči, saj so finančno odvisne od storilca ali pa nimajo informacij, kje bi dobile pomoč. Prav tako imajo zaradi pomanjkanja sredstev vedno manj dostopa do storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja. Projekt z zastavljenimi aktivnostmi prispeva k bolj dostojnemu življenju več kot 1700 sirskih in palestinskih begunk ter revnih Libanonk v treh skupnostih z individualno in skupinsko psihosocialno pomočjo, pravno podporo in zdravstveno oskrbo žrtev nasilja. Poleg tega projekt z delavnicami izobražuje in ozavešča o nasilju po spolu in enakosti spolov več kot 2400 žensk, moških in mladih ter 30 nosilcev odgovornosti. S tremi ozaveščevalskimi akcijami in devetimi dnevi odprtih vrat projekt ozavešča o nasilju po spolu tudi med splošno javnostjo in nosilci odgovornosti. Poleg tega projekt več kot 2000 ženskam omogoča dostop do ginekološke oskrbe, hkrati pa 800 žensk in deklet preko delavnic izobražuje na področju spolnega in reproduktivnega zdravja. 300 najbolj ranljivih žensk, ki preživljajo svoje družine, je deležnih tudi pomoči v hrani. Vse omenjene aktivnosti bodo prispevale k dostojanstvu, samozavesti in boljšemu počutju sodelujočih žensk.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt: "Voda, hrana in zaščita pred nasiljem za sožitje in dostojanstvo darfurskih skupnosti", 2023-2025

V Darfurju je več kot 2 milijona ljudi zapustilo domove, v zadnjem letu okoli 130.000. V Južnem Darfurju, kjer poteka projekt, po navedbah OCHA živi več kot 1.700.000 pomoči potrebnih, med katerimi so notranje razseljeni in razseljene, begunci in begunke, povratniki in povratnice ter revne skupnosti, ki jih gostijo. V štirih ciljnih skupnostih notranje razseljeni in razseljene predstavljajo polovico prebivalstva. Zaradi naraščanja prebivalstva in uničene ali zanemarjene inftrastrukture se te skupnosti soočajo s pomanjkanjem pitne vode, ogrožena pa je tudi njihova prehranska varnost zaradi podnebnih sprememb, pomanjkanja produkcijskih sredstev in pomanjkanja znanja o podnebno pametnem kmetijstvu. Poleg tega se ženske soočajo tudi z nasiljem. Da bi štirim skupnostim zagotovili dostojno življenje, se bo s postavitvijo črpališča vode na sončno energijo, napeljavo vode do treh distribucijskih točk, ter dveh s sončno črpalko nadgrajenih vodnjakov zagotovilo dostop do pitne vode za okoli 6000 ljudi. Poskrbelo se bo tudi za izboljšanje donosnosti kmetijstva in okrepitev prehranske varnosti 600 moških in žensk. Usposobilo se bo nove trenerje in trenerke na področju izboljšanih in odpornih kmetijskih praksah. Ti bodo znanje predali drugim kmetom in kmetovalkam na 24 demonstracijskih kmetijah. Hkrati se bo sodelujoče kmete in kmetovalke podprlo z vzpostavitvijo štirih kooperativ in opolnomočenjem le-teh z usposabljanji in vzpostavitvijo dvanajstih varčevalnih in posojitvenih shem. Hkrati se bo članom in članicam kooperativ podelilo skoraj 3000 kg semen za različna žita in zelenjave ter v treh skupnostih vpeljalo namakalne sisteme na sončno energijo. Hkrati se bo opolnomočilo skupnosti za zaščito pred nasiljem – usposobljene bodo štiri skupnostne mreže za zaščito pred nasiljem, 40 žrtvam nasilja s posebnimi potrebami bo zagotovljena psihosocialna, zdravstvena in pravna pomoč, izvedlo se bo usposabljanje za 32 prostovoljcev in prostovoljk, ki bodo tekom projekta ozaveščali proti obrezovanju deklic in otroškim porokam v skupnostih, postavljene bodo tri latrine za ženske, kar jih bo zaščitilo pred spolnim nasiljem, s katerim so se prisiljene soočati med opravljanjem potreb na prostem. Izvedene bodo tudi štiri akcije za ozaveščanje proti nasilju zaradi spola, na katerih bo sodelovalo najmanj 2000 udeležencev in udeleženk. Projekt financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt »Voda, higiena, hrana za dostojno življenje Darfurcev«, 2021-2023

Sudan je zaradi podnebnih sprememb (suš, naraščajočih temperatur, nestabilnih padavin) ter narašajočega števila prebivalstva ena najbolj ranljivih držav na svetu. Najbolj je pereče vprašanje vode - tudi v Južnem Darfurju, kjer poteka projekt v sodelovanju z lokalno organizacijo HOPE.

9 milijonov Sudancev, tudi večina prebivalstva Južnega Darfurja, nima urejenega dostopa do pitne vode, nato težave z uničeno, poškodovano ali neobstoječo vodovodno instrastrukturo in onesnaženo vodo v tradicionano ročno izkopanih vrtinah in slaba sanitarna infrastruktura – do te ima dostop 22 odstotkov ruralnega prebivalstva. Ogrožena je tudi prehranska varnost Darfurcev. Zaradi nestabilnih padavin, neobstoječih namakalnih sistemov, nezmožnosti nakupa kvalitetnih semen ali pomanjkanja le-teh je prebivalstvo vedno bolj izpostavljeno rasti cen hrane. Tekom projekta bo urejen dostop do pitne vode, urejenih sanitarnih razmer, namakalne vode in semen za kmetijstvo v treh lokalnih skupnostih. V skupnosti Bulbul Tambasko bo prenovljen lokalni vodovodni sistem s pitno vodo za 700 gospodinjstev oz. 4200 ljudi, za šolo s 350 otroki in za lokalno kliniko. V tej in še dveh skupnostih (Degrees, Umm Zaifa) s skupno 2700 gospodinjstvi se bo ozaveščalo o higieni, ena skupnost bo dobila tudi sanitarne prostore in umivalnike. Hkrati se bo v treh skupnosti izbralo 180 gospodinjstev, malih kmetov, od katerih jih 110 preživljajo ženske, 70 pa moški. Dobili bodo semena ter znanje na področju novih tehnologij upravljanja z vodo in trajnostnega kmetijstva. V vsaki skupnosti se bo vzpostavil tudi namakalni sistem, v katerega bo vodo črpala črpalka na sončno energijo. Poskrbelo se bo tudi za pravično, transparentno in trajnostno upravljanje z novo infrastrukturo, saj se bo usposobilo15-članski odbor za vodo za upravljanje z vodnimi viri ter 25-članski vaški odbor za reševanje konfliktov v skupnosti. Vzporedno se bo preko lokalnih akcij ozaveščalo o pomenu naravnih virov, trajnostnega in pravičnega upravljanja z vodo ter mirnega sobivanja in reševanja konfliktov med različnimi lokalnimi skupinami. Ozaveščalo se bo tudi o enakosti spolov, boju proti nasilju po spolu, pravicah žensk itd. Projekt bo tako na celosten način ljudem omogočil dostop do pitne vode, urejenih sanitarnih razmer ter znanja in tehnologije na področju kmetijstva, hkrati pa vzpostavil odnose, ki bodo prispevali k preprečevanju konfliktov, pravičnemu in trajnostnemu upravljanju z viri ter enakosti v družbi.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt: "Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah v Egiptu", 2021-2023

Zavod Krog v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo S.O.S. Children's Villages v Egiptu že četrto leto zapored izvaja projekt. V obdobju 2021-2023 smo s pomočjo priročnika in kartic »Naše pravice« o otrokovih pravicah izobraževali učitelje, starše in več kot 2000 otrok. Ker so kršitve pravic otrok v Egiptu zaradi neizobraženosti in neozaveščenosti odraslih (staršev, pedagogov) pogost problem, so najprej bile oblikovane skupine trenerjev iz vladnih in nevladnih organizacij, ki so se usposobili za uporabo priročnika in metodologije Naše pravice ter predajo znanja naprej 60 pedagogom iz egiptovskih šol. Le-ti pa so potem v svojih šolah z otroki izvedli po 14 delavnic o različnih otrokovih pravicah. Otroci so tako dobili znanje o svojih pravicah in dolžnostih ter kako svoje pravice zahtevati in jih braniti, preko interaktivnih delavnic pa so dobili tudi znanja za razvoj svojih potencialov in spodbujanje trajnostnega razvoja. Dobili so tudi veščine za spodbujanje spoštovanja otrokovih pravic in izvedli tudi 4 dogodke za promocijo svojih pravic. Projekt prispeva h krepitvi spoštovanja in uresničevanja pravic otrok s strani pedagogov in staršev, hkrati pa okrepi zavedanje egiptovskih otrok o lastnih pravicah in dolžnostih.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu«, 2020-2022

Zavod Emma je v sodelovanju z Zavodom Krog in lokalnim partnerjem Naba'a izvajal 3 letni projekt v Libanonu, katerega cilj je ozaveščanje proti otroškim porokam in nasilju po spolu med begunci v Libanonu. S projektom smo si skupaj z partnerji prizadevali zmanjšati število otroških porok v Libanonu in zagotavljali žrtvam psihično in zdravstveno rehabilitacijo. Devet let po začetku sirske krize ostaja Libanon država z največ begunci na prebivalca na svetu. 950.000 sirskih beguncev je registriranih pri UNHCR, 69 % jih živi pod mejo revščine. Zaradi revščine, izpostavljenosti nasilju ter sprejemljivosti otroških porok v družbi se je število otroških porok povečalo in več kot 30 odstotkov sirskih deklic je prisiljenih v poroko pred dopolnjenim 18. letom.

Zato je projekt ozaveščal o nesprejemljivosti teh porok, o pravicah otrok in žensk in proti nasilju po spolu na več nivojih in med različnimi skupinami. V prvem delu projekta se je na omenjenih področjih usposobilo 15 deklet, 10 mater in 5 očetov, ki so v nadaljevanju projekta med 900 vrstnicami oz. 1500 starši ozaveščali proti tem porokam. Vzporedno se je ozaveščalo 300 lokalnih, verskih voditeljev, sodnike, zdravnike, 45 voditeljev pa se je usposobilo za izvedbo 4 lokalnih in dveh nacionalnih akcij proti otroškim porokam in za uzakonjenje minimalne starosti za poroko. Poleg tega se je najmanj tisočim žrtvam porok in nasilja na podlagi spola nudilo skupinsko in individualno psihosocialno podporo z napotitvami k psihoterapevtu za najtežje primere. V okviru projekta je delovala tudi ginekologinja, ki je uporabnicam projekta nudila zdravniško pomoč in svetovanje, izvajala pa tudi delavnice o reproduktivnem zdravju in načrtovanju družine.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

"Covid – 19: ranljivim družinam v Libanonu razdelili hrano in nudili psihosocialno pomoč", 2020

Zavod Emma v sodelovanju z Zavodom Krog je zaradi gospodarske krize v času širjenja Covid – 19 več kot 200 ranljivim sirskim begunskim družinam na jugu Libanona v partnerstvu z  Naba'a - Developmental Action without Borders razdelila pakete s hrano, preko družbenih medijev in s kratkimi filmi ozaveščala o preventivi pred Covid – 19 ter najbolj ranljivim ženskam individualno nudila psihosocialno pomoč. Aktivnosti zaradi Covid – 19 so se sicer odvijali v okviru projekta »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu«. Poleg omenjenih aktivnosti so se junija 2020 ponovno pričela usposabljanja 15 deklet, 10 mater in 5 očetov na področjih nasilja po spolu ter o pravicah otrok in žensk. Udeleženci usposabljanj so v nadaljevanju projekta na delavnicah, ki so jih izvajali med 850 vrstnicami in 1400 starši, ozaveščali proti otroškim porokam in drugemu nasilju po spolu. Ozaveščanje proti otroškim porokam in nasilju po spolu med begunci v Libanonu je sicer cilj 3-letnega projekta, s katerim si je Zavod Emma skupaj z partnerji prizadeval zmanjšati število otroških porok v Libanonu in zagotavljati žrtvam psihično in zdravstveno rehabilitacijo. Vzporedno z omenjenimi aktivnostmi se je ozaveščalo tudi 300 lokalnih, verskih voditeljev, sodnike, zdravnike, 45 voditeljev pa se je usposobilo za izvedbo 4 lokalnih in dveh nacionalnih akcij proti otroškim porokam in za uzakonjenje minimalne starosti za poroko. Poleg tega se bo najmanj tisočim žrtvam porok in nasilja na podlagi spola nudilo skupinsko in individualno psihosocialno podporo z napotitvami k psihoterapevtu za najtežje primere. V okviru projekta deluje tudi ginekologinja, ki uporabnicam projekta nudi zdravniško pomoč in svetovanje, izvajala pa bo tudi delavnice o reproduktivnem zdravju in načrtovanju družine.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Zavod Krog ranljivim egiptovskim družinam zaradi Covid-19 nudil hrano, čistila in psihosocialno pomoč, 2020

Zavod Krog je zaradi gospodarske krize v času širjenja Covid – 19 več kot stotim ranljivim egiptovskim družinam, ki jih večinoma preživljajo ženske, razdelila pakete s hrano, čistili in razkužilnimi sredstvi, otrokom razdelila učne pripomočke in igrače, najbolj ranljivim ženskam pa individualno nudila tudi psihosocialno pomoč. Aktivnosti zaradi Covid – 19 so se sicer odvijajli v okviru projekta »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu« v sodelovanju z S.O.S. Children's Villages. Glavni cilj projekta je izobraževanje egiptovskih otrok o otrokovih pravicah s pomočjo učnega pripomočka Naše pravice. 14 delavnic o različnih pravicah je zaključilo okoli  650 otrok v Tanti in Aleksandriji, delavnice o otrokovih pravicah za okoli 650 otrok v Kairu in nadaljnjih 250 otrok v Aleksandriji in Tanti pa so bile prekinjene zaradi izbruha Covid – 19  in so se nadaljevale v novem šolskem letu. Delavnice izvajajo učitelji oziroma šolski psihologi, ki so januarja in februarja 2020  sodelovali na treningu trenerjev za izvajanje delavnic po priročniku »Naše pravice«.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, 2018-2020

Zavod Krog v sodelovanju z lokalno organizacijo SOS Otroške vasi v Egiptu je v prvem delu projekta usposobilo 45 novih trenerjev za izvajanje delavnic za otroke s priročnikom Naše pravice, v nadaljevanju projekta pa so ti novi trenerji izvajali delavnice in izobraževanja o otrokovih pravicah za odrasle in otroke. Vključenih je bilo tisoč dvesto egipčanskih otrok iz različnih šol in organizacij v treh mestih, Kairu, Aleksandriji in Tanti, ter 150 učiteljev, staršev, skrbnikov v rejniških domovih in predstavnikov vlade. Projekt je temeljil na uporabi priročnika za učitelje in kompleta kartic »Naše pravice« za poučevanje otrok o njihovih pravicah, ki ga je izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. V Egiptu so kljub celoviti zakonodaji o pravicah otrok te v praksi redno kršene na vseh področjih. Med razlogi so težke življenjske razmere družin, neizobraženost ter neozaveščenost staršev in učiteljev o pravicah, potrebah in potencialih otrok. Žrtve tovrstnih kršitev so predvsem otroci v neformalnih, revnih četrtih velikih mest, kot sta Kairo in Aleksandrija, kjer je projekt potekal. Ti so, tako kot sirote, begunski otroci, dekleta, dodatno zapostavljeni. Večina otrok v Egiptu se ne zaveda svojih pravic, ne prepozna kršitev in ne sodeluje pri odločanju o svojem življenju. S projektom smo otroke opolnomočili o njihovih pravicah in kaj storiti v primeru kršitev le-teh.

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt »Ekonomsko in psihosocialno opolnomočenje žensk begunk v libanonskem Ein El Helwah«, 2017-2019

Zavod Krog je v Libanonu izvajal triletni projekt s ciljem rehabilitacije žensk in otrok, prizadetih zaradi oboroženih spopadov na Bližnjem Vzhodu. Ob sodelovanju lokalnih organizacij se je za več kot 2000 žensk begunk ali revnejših Libanonk v palestinskem begunskem taborišču Ein El Helwah in okolici izvajalo vsakotedenske raznolike psihosocialne aktivnosti in poklicna usposabljanja. V okviru projekta so imele ženske dostop tudi do ginekologinje. Večina udeleženk je bila iz vrst sirskih in palestinskih begunk, sodelovale pa so tudi revnejše Libanonke. Od slednjih jih veliko živi pod mejo revščine, begunke nimajo nobenih pravic, omejen jim je tudi dostop do trga dela. Predvsem samske ženske, ki same preživljajo družino, so zaradi pomanjkanja primernih veščin in možnosti dela in zaslužka lahko žrtve nasilja. Približno 70 odstotkov sirskih begunskih družin v Libanonu živi pod pragom revščine. Vsaj 58 odstotkov sirskih beguncev živi v najetih stanovanjih ali hišah, v propadajočih stavbah ali neuradnih naseljih. Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt »Z opolnomočenjem mater in otrok do boljše prihodnosti sirskih družin v Jordaniji«, 2017-2019

Zavod Krog je v Jordaniji izvajal triletni projekt s ciljem rehabilitacije žensk in otrok, prizadetih zaradi oboroženih spopadov na Bližnjem Vzhodu. Ob sodelovanju lokalnih organizacij so bili izvedeni trije krogi 8-9 mesečnih izobraževanj za skupno 261 otrok, od tega približno polovica sirskih otrok beguncev, ostalo pa so bili iraški otroci begunci in otroci iz revnejših jordanskih družin, ki so predčasno zapustili šolo zaradi ekonomskih in družbenih razmer. Po koncu vsakega kroga izobraževanj se je večina otrok vrnila v šolo po rednem ali skrajšanem programu ali pa se vključila v programe drugih organizacij (za poklicna ali druga dodatna izobraževanja). Tekom projekta so bila izvedena tudi poklicna usposabljanja za 60 žensk. Danes pa se lahko več kot polovica udeleženih žensk z v projektu pridobljenim znanjem lahko sama preživlja in pomaga družini. V Jordaniji so od začetka vojne v Iraku in Siriji poiskali zatočišče številni begunci, od katerih jih veliko živi pod mejo revščine. Številni otroci ne obiskujejo šol, zasičen je tudi lokalni trg dela. Predvsem samske ženske, ki same preživljajo družino, so zaradi pomanjkanja primernih veščin in možnosti dela in zaslužka lahko žrtve nasilja. Številni so tudi konflikti z lokalnim prebivalstvom, s katerim begunci tekmujejo za delo in vire preživetja. Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt: "Opolnomočenje begunskih žensk v Ugandi – reči NE neenakostim, ranljivosti in revščini", 2015-2017

Zavod Krog in ugandska organizacija Hope of Children and Women Victims of Violence (HOCW) sta skupaj v okviru projekta povečala ekonomsko neodvisnost žensk, predvsem begunk, v Ndejje-ju v Ugandi, izboljšala položaj žensk in povečala spoštovanje oz. uresničevanje njihovih pravic.  60 žensk finančno preživlja svoje družine z gojenjem gob in frizerstvom, 110 vključenih deklet in žensk pa zna našteti svoje pravice, se zna zaščititi, reči ne, ukrepati v primeru nasilja, nastopiti kot enakovredne moškim. Gojenje gob in frizerstvo sta področji z veliko poslovnega potenciala na območju Ndejje, zatorej smo usposobili ženske za predelavo le-teh, jim dali na voljo prostor, primerna orodja, pripomočke in materiale ter dodatno podporo za delo. Ženske so prejele ustrezen zaslužek glede na pridelano količino oziroma opravljene frizerske storitve, kar jim je omogočilo ekonomsko neodvisnost in možnost preživljanja svojih družin. Poleg tega so tako ženske kot dekleta bile deležne ozaveščanja o pravicah žensk, načrtovanju družine ter spolnih in reproduktivnih boleznih. Pri dekletih je ozaveščanje potekalo skozi šport, kar je prepoznana in uspešna metoda za razvoj deklet, zagotavljanje enakih možnosti, boj proti zgodnji nosečnosti in poroki, boj proti HIV ipd.

Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt: "Moja skupnost Ein El Helwah - Psihosocialna podpora sirskim in palestinskim beguncem, otrokom in ženskam, v Ein El Helwah", 2015-2017

Zavod Krog je v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo Naba'a (Naba'a Developmental Action without Border) v libanonskem begunskem kampu Ein El Helwah borila proti pritiskom, pod katerimi živijo tamkajšnji otroci in ženske zaradi izredno slabih življenjskih in varnostnih razmer. Ustvarjali smo vzdušje sproščenosti, veselja ter trenutke sreče s pomočjo raznolikih aktivnosti psihosocialne pomoči, učne pomoči otrokom ali delavnic za ozaveščanje žensk in krepitev življenjskih veščin na različnih področjih. Med drugim so v okviru projekta potekala tudi srečanja predstavnikov različnih skupnosti kampa, med katerimi so Palestinci, Sirci, predstavniki različnih četrti znotraj kampa, političnih opcij…na njih razpravljali o težavah, ki pestijo prebivalce kampa in iskali rešitve za le-te. Med drugih so razpravljali o fizičnih in psihičnih težavah, ki jih v taborišču povzroča pomanjkanje možnosti za razvedrilo mladih, brezposelnosti, medgeneracijskih razlikah, preprečevanju nalezljivih bolezni v kampu,…

Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Humanitarna pomoč: "Slovenska pomoč obnovi poplavljene javne infrastrukture v BiH", 2014

Vlada Republike Slovenije je 3. 7. 2014  sprejela sklep s katerim je namenila pomoč za sanacijo škode na poplavljenih območjih v Srbiji in Bosni in Hercegovini, od katerih je del namenjen projektom nevladnih organizacij. Eden od projektov pomoči v BiH je vodil Zavod KROG v sodelovanju za bosansko hercegovsko humanitarno organizacijo Pomozi.ba. Projekt je vključil obnovo igrišča v Osnovni šoli Kovači v Občini Zavidovići, izdelavo odvodnega sistema, drenaže za odvod vode, ureditev dvorišča in telovadnice v Osnovni šoli Duboki Potok in sanacija plazu v področni šoli Cage, rekonstrukcijo sanitarij v Osnovni šoli Podorašje v Občini Srebrenik ter rekonstrukcija strehe v Zdravstvenem domu Sapna. S projektom smo izboljšali pogoje za izobraževanje 1.686 otrok (higienski, varnostni, učni) v občini Zavidoviči,  izboljšali so se pogoji za izobraževalno, športno in zdravstveno udejstvovanje otrok v Dubokem Potoku in pogoji za zdravstveno oskrbo 15.850 občanov Sapna. Zavod Krog se je v maju 2014 skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami vključil v prvo pomoč prebivalcem poplavljenih področij v BiH. Ko se je počasi začelo stanje stabilizirati je Zavod Krog skupaj z Sezamom v juliju 2014 poslal kamion šolske opreme in inventarja za Osnovno šolo Maglaj. Novembra 2014 pa je Zavod Krog ob pomoči donacij slovenskih osnovnih in srednjih šol poslal še en kamion šolskega inventarja in opreme za 11 osnovnih in srednjih šol ter vrtec v BiH.

Razvojni projekt: "Egipt skozi oči otroka", 2015-2017

V sodelovanju z  S.O.S. Children's Villages v Kairu, Aleksandriji in Tanti smo usposobili 20 mentorjev s področja otrokovih pravic in razvoja,  ki pa so po pripravah in ob pomoči izkušenih preteklih trenerjev izvedlo delavnice za matere in njihove sodelavce. Med temami, ki so se jih dotaknili, so bile pravice otrok, različni vidiki otrokovega razvoja, predvsem pa vloga staršev in skrbnikov pri razvoju otrokovih življenjskih veščin. Poleg tega so tovrstne delavnice izvajali tudi novi mentorji manjših lokalnih organizacij Beneti in Haquaq Helmak, ki so jim v vseh treh organizacijah sledile tudi delavnice za otroke. Okoli 70 otrok je po koncu delavnic s področja otrokovih pravic pripravilo tri dogodke v Kairu, Tanti in Aleksandriji, katerih cilj je bil ozaveščanje lokalnih skupnosti o pomenu spoštovanja otrokovih pravic. Otroci, ki so zasnovali in pripravili načrt za dogodke ter te organizirali ob pomoči mentorjev, so obenem povedali, da so med delavnicami pridobili tudi spretnosti, kot so skupinsko delo, komunikacijske veščine, medsebojno spoštovanje…

Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

Razvojni projekt: "S poklicnimi usposabljanji do ekonomsko in družbeno uspešnih Afganistank", 2015-2016

 

Zavod Krog je ob sodelovanju nemške nevladne organizacije HELP začel izvajal 6-mesečna poklicna usposabljanja Afganistanke. Po izvedbi detajlne analize potreb lokalnega trga sta bili izbrani dve področji, in sicer popravljanje mobilnih telefonov in priprava mlečnih izdelkov.

Predvsem na področju popravljanja mobilnih telefonov je bila ugotovljena velika potreba po novih ponudnikih te storitve. Teh je sedaj premalo, poleg tega pa nimajo nekaterih specifičnih tehničnih znanj, potrebni za to delo, saj so večinoma samouki. Znanje s področja izdelave mlečnih izdelkov pa je pomembno predvsem zato, ker so na območju Herata podjetja, ki pripravljajo mlečne izdelke in potrebujejo novo delovno silo. Istočasno s poklicnimi usposabljanji so potekale tudi delavnice s področja podjetništva in marketinga ter promocije ter svetovanja na področju iskanja zaposlitve ali ustanavljanja lastnega ali skupinskega malega podjetja ali kooperative. V okviru projekta je deloval tudi zaposlitveni center, ki vzpostavlja stik z lokalnimi delodajalci ter udeleženkam usposabljanj ter pomaga, da svoje izdelke ali storitve ponudijo na trgu.

Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Razvojni projekt: "Jordanija skozi oči otroka", 2014-2016

Projekt s ciljem promocije otrokovih pravic je potekal na ruralnih območjih Ammana, Irbida in Aqabe. Najprej je bilo izvedeno celostno 10-dnevno usposabljanje mentorjev na področjih otrokovega razvoja (telesnega, mentalnega in čustvenega),  življenjskih veščin, otrokovih pravic (na mednarodni in nacionalni ravni) ter participatornih in izkustvenih metod vključevanja otrok v načrtovanje, izvajanje in evalviranje aktivnosti in projektov, namenjenih njim. Nato so novo usposobljeni mentorji v svojih krajih izvedli delavnice za matere in očete, ki skrbijo za otroke, večinoma sirote, pod okriljem partnerja v projektu, jordanske organizacije S.O.S. Villages. Temu pa je sledil še niz krajših delavnic za otroke oz. mlade v treh regijah, med katerimi je bil poudarek med drugim na načrtovanju manjših dogodkov, namenjenih promociji otrokovih pravic, pri čemer bodo glavno besedo imeli prav otroci. Prav tako je potekalo tudi usposabljanje za lokalno oblast, zaposlene v SOS, skrbnike in zaposlene v socialno varstvenih institucijah. Namen projekta je okrepiti otrokov razvoj (telesni, mentalni in čustven),  življenjske veščine, otrokove pravice (na mednarodni in nacionalni ravni) ter participatorne in izkustvene metode vključevanja otrok v načrtovanje, izvajanje in evalviranje aktivnosti in projektov, namenjenih njim.

Projekt je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Mnenje in vsebina projekta ne predstavljata uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

 

 

Logotip-EKOS-lezec-beloOzadje.jpg
Image by Larm Rmah
bottom of page