“Mladinske lokalne akcije za pozitivne spremembe v družbi”, 2021-2022

 

Projekt se izvaja v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji in Turčiji v okviru programa Erasmus+. Štiri partnerske organizacije, Zavod Krog (Slovenija), LEGIS (Makedonija), Svet in Donava (Srbija) in Platforma za razvoj civilne družbe (Turčija) so se združile, da bi mladim omogočile aktivno sodelovanje in prispevanje k doseganju pozitivnih sprememb, ki si jih sami želijo v njihovi ožji in širši družbi. Projekt je financiran iz programa Erasmus+.

V času, ko je svet priča številnim negativnim družbenim trendom, kot so diskriminacija, izključenost, podnebne spremembe itd., se mnogi mladi želijo angažirati in prispevati k širjenju pozitivnih vrednost, kot so solidarnost, medkulturni dialog, enake možnosti itd. Ta projekt je zato odlična priložnost za mlade in mladinske delavce, da pridobijo nove veščine za boljše vključevanje v različne sfere družbenega življenja, saj se bodo tekom projekta udeležili usposabljanj na področju participacije in aktivizma mladih, izvajanja mladinskih akcij in aktivnega državljanstva. Novo znanje bodo preizkusili tudi v praksi, saj bodo imeli priložnost, da ob mentorstvu usposobljenih mladinskih delavcev svojih skupnostih izvedejo akcije in pobude, ki bodo prispevale k pozitivnim spremembam tako lokalno kot globalno.

Opis aktivnosti projekta:

1. aktivnost: Na začetku projekta bo potekalo tridnevno usposabljanje za 12 mladinskih delavcev iz 4 držav. Teme usposabljanja bodo mladinsko delo, participacija mladih, aktivno državljanstvo, mladinske akcije. Usposabljanje bo pokrivalo participacijo mladih, krepitev veščin mladinskih delavcev za delo z mladimi, spodbujanje aktivnega državljanstva med mladimi ter mentorstvo in podporo mladim pri načrtovanju ali izvajanju lastnih pobud in akcij.

2. aktivnost: Sledilo bo 5-dnevno usposabljanje za 40 mladih, starih od 14 do 18 let (10 iz vsake partnerske države), ki ga bodo izvajali zunanji trenerji in ob pomoči novo usposobljenih mladinskih delavcev. Usposabljanje bo pokrivalo teme, kot so evropske vrednote in človekove pravice, načrtovanje in izvajanje lokalnih akcij ter medijska pismenost in komuniciranje. Skozi usposabljanje bodo mladi krepili svoje državljanske in socialne veščine, pridobili analitične veščine ter veščine načrtovanja, izvajanja in evalviranja lokalnih akcij, namenjenih doseganju pozitivnih sprememb v svojih skupnostih.

3. aktivnost: Po izvedenem usposabljanju bo v vsaki državi 10 mladih načrtovalo in izvedlo dve lokalni akciji. Vsaka skupina bo identificirala in analizirala probleme ali izzive, ki jih vidi v svoji lokalni skupnosti ali širše, in izvedla akcije, ki bodo prispevale k pozitivnim spremembam.

4. aktivnost: Po zaključku lokalnih akcij v vseh 4 partnerskih državah bo organizirana mednarodna konferenca, ki se je bodo udeležili vsi sodelujoči mladi iz partnerskih držav, dogodek pa bo odprt tudi za javnost. Namen konference bo spodbujati mladinske akcije in pobude med mladimi ter izmenjavo izkušenj med njimi.

Cilji projekta:

- krepitev področja mladinskega dela v Sloveniji, Turčiji, Srbiji in Makedoniji

- razumevanje in spodbujanje skupnih evropskih vrednot, kot so solidarnost, raznolikost, strpnost in spoštovanje temeljnih človekovih pravic s strani mladih v vseh štirih državah

- okrepljena participacija in aktivno državljanstvo mladih v Sloveniji, Turčiji, Srbiji in Makedoniji preko krepitve državljanskih in socialnih veščin mladih ter preko njihove aktivacije v lokalnih akcijah

- okrepljen dialog med mladimi in lokalnimi odločevalci na področjih, ki so jih mladi prepoznali kot pomembna.

“Participacija mladih za svet, kot ga hočejo mladi”, 2022-2023

 

Projekt se izvaja v Sloveniji, Egiptu, Libanonu in Turčiji v okviru programa Erasmus+. Štiri partnerske organizacije, Zavod Krog (Slovenija), S.O.S. Children's Villages (Egipt), Development Action without Borders (Libanon) in Platforma za razvoj civilne družbe (Turčija) so se združile, da bi mladim omogočile aktivno sodelovanje in prispevanje k doseganju pozitivnih sprememb, ki si jih sami želijo v njihovi ožji in širši družbi.

Epidemija Covid-19 je vplivala na vse starostne skupine, med skupinami, ki so bile najbolj prizadete, pa so zagotovo mladostniki_ce, saj so v tej starosti poleg izobraževanja zanje zelo pomembni tudi druženje, pripadnost skupini, osebnostna rast in razvoj posameznika_ce ter izoblikovanje njegove ali njene identitete, pri čemer so pomembni predvsem medsebojni odnosi. Poleg iskanja samega sebe in razvoja identitete so se oziroma se mladi soočajo tudi z drugačnimi težavami, ki so bolj ekonomske ali družbene narave, kot sta iskanje zaposlitve in stanovanja. Da bi mladim omogočili, da sami glasno opozorijo na težave, s katerimi se soočajo, bodo mladi iz vseh štirih sodelujočih držav na skupnem usposabljanju najprej dobili veščine projektnega načrtovanja in projektnega vodenja, ki jih bodo v svojih državah še nadgradili na treningih o zagovorništvu in komuniciranju z mediji. S tem znanjem in veščinami bodo mladi v vsaki državi zasnovali svoje projekte, s katerimi bodo opozorili na težave, s katerimi se soočajo v lokalnih in širših skupnostih ter s pomočjo znanja iz zagovorništva in medijev vključili tudi odločevalce in medije.

Opis aktivnosti projekta:

1. aktivnost: Izvedba 5-dnevnega usposabljanja za mlade v starosti med 18 in 25 let na področju načrtovanja in vodenja projektov v Turčiji

Cilj usposabljanja je mlade opremiti z znanji in veščinami s področja projektnega načrtovanja in projektnega vodenja, ki jim bodo omogočila načrtovanje in izvajanje svojih poslovnih ali družbeno angažiranih pobud oziroma projektov.

2. aktivnost: Izvedba enega mladinskega projekta v posamezni državi (Slovenija, Turčija, Libanon, Egipt) s strani mladih, ki se bodo udeležili usposabljanja o projektnem vodenju. Cilj te dejavnosti je, da mladi v praksi preizkusijo, kaj so se naučili na usposabljanju, ter pripravijo in izvajajo projekte, ki bodo bodisi obravnavali težave, ki so jih prepoznali v svojih skupnostih, ali poslovni projekt, ki bo izboljšal njihovo zaposljivosti.

3. aktivnost: Izvedba dvodnevnega usposabljanja v vseh državah posamezno za deset mladih (skupaj 40 mladih, od tega se je 32 udeležilo tudi usposabljanja za vodenje projektov) na področju odnosov z javnostmi, medijev, zagovorništva in promocije svojih projekti.

4. aktivnost: Zaključek projekta in izvedba skupnega usposabljanja za 32 mladih o evalvaciji in spremljanju projektov v Ljubljani.

Cilj te aktivnosti je, da se mladi srečajo, izmenjujejo izkušnje glede izvajanja svojih projektov v svojih skupnostih in se naučijo, kako vrednotiti svoj projekt in jih na podlagi rezultatov evalvacije nadgraditi ali izboljšati.

“Za njeno boljšo prihodnost - mladi za enakost spolov in enake možnosti”, 2022-2023

Projekt se izvaja v Sloveniji, Egiptu, Libanonu in Turčiji v okviru programa Erasmus+. Štiri partnerske organizacije, Zavod Krog (Slovenija), S.O.S. Children's Villages (Egipt), Development Action without Borders (Libanon) in Platforma za razvoj civilne družbe (Turčija) so se združile, da bi opolnomočile mlade v boju proti diskriminaciji in nasilju po spolu ter na področju prizadevanju za enakost spolov.

Tako v Sloveniji kot v sodelujočih državah – Turčiji, Libanonu in Egiptu, se je nasilje po spolu v senci pandemije Covid-19 še okrepilo. Stereotipno razmišljanje o družbenih vlogah žensk in moških ter diskriminacija žensk in deklet na številnih področjih se v vseh državah prenašajo iz roda v rod. Ključni člen v prekinitvi prenašanja teh vzorcev so mladi – medtem ko so otroci prešibki, da bi se lahko uprli in izrazili svoje mnenje, starejši pa že imajo vkoreninjene načine razmišljanja in obnašanja, so mladi še v procesu oblikovanja svoje identitete in vrednost, zato jih je nujno vključiti v procese in pobude, katerih cilj je boj proti nasilju in diskriminaciji deklic, deklet in žensk.

Projekt bo zato opolnomočil skupine mladih iz omenjenih držav in jih opremil z metodami in orodji ozaveščanja, izobraževanja in zagovorništva pravic žensk in deklet ter enakosti spolov ter z znanjem na področju preprečevanja nasilja po spolu.

Opis aktivnosti projekta:

1. aktivnost: Pripravljalni obisk lokalnih koordinatorjev iz partnerskih organizacij (Izmir, Turčija)

Aktivnost 2: Izvedba 10-dnevne izmenjave za 32 mladih o enakosti spolov, o pravicah žensk in deklet ter o boju proti nasilju po spolu v Izmirju (Turčija)

Cilj te dejavnosti je, da mladi pridobijo znanja in veščine, ki jim bodo omogočila ozaveščanje svojih skupnosti o pomenu spoštovanja pravic žensk, o enakosti spolov in proti nasilju po spolu.

Aktivnost 3: Načrtovanje in izvajanje 1 akcije ozaveščanja o enakosti spolov in pravicah žensk in deklet v posameznih državah (Slovenija, Turčija, Libanon, Egipt).

Namen te aktivnosti je, da mladi udejanjijo naučeno na usposabljanju in izvedejo projekte, ki bodo obravnavali problem nasilja na podlagi spola ter spodbujali enakost spolov in spoštovanje pravic žensk.

Aktivnost 4: Zaključni dogodek, evalvacija projektov in izmenjava izkušenj (Ljubljana)

Cilj te aktivnosti je, da se mladi srečajo, izmenjajo izkušnje z izvajanjem projektov v svojih skupnostih in vidijo, kako bi lahko svoje projekte nadgradili ali izboljšali.

erasmus-plus-logo.jpg